จิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ วิจิตรศิลป์อย่างหนึ่งซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีคุณค่าทางศิลปะและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องแต่งกาย ตลอดจนการแสดงและการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ของแต่ละสมัย งานจิตรกรรมให้ความรู้สึกในความงามอันบริสุทธิ์น่าชื่นชม เสริมสร้างสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจมวลมนุษยชาติ วิวัฒนาการของจิตรกรรมไทยแบ่งออกตามลักษณะที่เห็นได้เด่นชัด 2 อย่าง คือ 1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นศิลปะอันประณีตสวยงาม แสดงความรู้สึก ชีวิตจิตใจและความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยนละมุน สร้างสรรค์สืบต่อกันมาแต่อดีต จนได้ลักษณะประจำชาติมีลักษณะและรูปแบบเป็นพิเศษ เขียนบนฝาผนังภายในพระอุโบสถ วิหาร พระที่นั่ง บนแผ่นผ้า ( ภาพพระบฏ) บนกระดาษ (ภาพสมุดไทย) ด้วยสีฝุ่น ตามเทคนิคและกรรมวิธีของช่างเขียนไทย เกี่ยวกับเรื่องอดีตพุทธ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดี และชีวิตไทย ส่วนใหญ่นิยมเขียนประดับผนังพระอุโบสถ วิหาร อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีทางศาสนา และทำบุญสุนทาน เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาและทำให้เกิดความสงบขึ้นในจิตใจพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป น้อมนำไปประกอบความดี ละเว้นความชั่ว ซาบซึ้งเลื่อมใส ศรัทธาแด่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นศิลปะแบบอุดมคติ เช่นเดียวกับงานจิตรกรรมในประเทศตะวันออกหลายประเทศ เช่น อินเดีย ลังกา จีน และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่ระบายสีแบนเรียบด้วยสีสดใสและตัดเส้น เป็นภาพ 2 มิติ ที่ให้ความรู้สึกเพียงด้านกว้างและด้านยาวเท่านั้น จิตรกรรมไทยแบบประเพณีลักษณะในการจัดวางภาพแบบเล่าเรื่องเป็นตอน ๆ ตามผนังของช่องหน้าต่างโดยรอบพระอุโบสถและวิหาร ผนังด้านหน้าพระประธาน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องมารผจญ และผนังด้านหลังเป็นเรื่องเสด็จจากดาวดึงส์ หรือเรื่องไตรภูมิ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พระองค์ประธานเด่นเป็นสง่าด้วยความสัมพันธ์ของการจัดองค์ประกอบเรื่องที่มีความสมดุล

กันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของภาพ ส่วนผนังด้านซ้ายและด้านขวาตอนบนเหนือขอบหน้าต่างขึ้นไป ส่วนใหญ่จะนิยมเขียนเป็นเรื่องเทพชุมนุม หรืออดีตพุทธนั่งอันดับเป็นแถวภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีในกรุงรัตนโกสินทร์ใช้สีแบบพหุรงค์ เป็นการใช้สีแบบหลายสีมากขึ้นกว่าสมัยอยุธยาตอนปลาย เพราะได้สีจากต่างชาติซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งชาวยุโรป ทำให้ภาพจิตรกรรมมีสีสวยงาม ได้ชีวิตตามธรรมชาติ สิ่งสำคัญในสมัยนี้ การนิยมปิดทองคำเปลวที่ตัวภาพ ปราสาทราชวัง เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตัวภาพเพื่อให้เกิดความงามด้วยสีทองแพรวพราวตระการตา รูปแบบลักษณะตัวภาพในงานจิตรกรรมไทยซึ่งจิตรกรได้เนรมิตขึ้นนั้น เป็นรูปแบบอุดมคติที่แสดดงออกตามความคิดฝันให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและสำคัญของภาพ เช่น รูปเทวดา นางฟ้า กษัตริย์ นางพญา นางรำ จะมีลักษณะเด่นงามสง่าด้วยลีลาอันชดช้อย แสดงอารมณ์ความรู้สึกปิติยินดี หรือเศร้าโศกเสียใจด้วยอากัปกิริยาท่าทาง ถ้าเป็นรูปยักษ์มารก็แสดงออกด้วยใบหน้าและท่าทางที่บึกบึน แข็งขัน ส่วนพญาวานรและเหล่าวานรแสดงความลิงโลด คล่องแคล่วว่องไวด้วยลีลาท่าทาง และหน้าตา พวกชาวบ้านธรรมดาสามัญก็จะเน้นความรู้สึก ตลกก ขบขัน สนุกสนานร่าเริง หรือเศร้าเสียใจออกทางใบหน้า ส่วนช้าง ม้า และเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ต่างก็มีรูปแบบแสดงชีวิตเป็นธรรมชาติซึ่งภาพชีวิตที่เกี่ยวกับงานจิตรกรรมไทยนี้ จิตรกรได้พยายามฯกษาและถ่ายทอดอารมณ์สอดแทรกความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง ชวนให้คิดคำนึงเพลิดเพลินอยู่กับลีลาของการสร้างสรรค์ และสีสันที่นุ่มนวลอ่อนหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทย